תנאי שימוש באתר

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של אמוזה כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.


• כללי
1.
אמוזה בע”מ (להלן: “אמוזה” או “החברה”) מציעה ללקוחותיה לרכוש נכסים דיגיטליים מניבים ומצליחים ברחבי הרשת. נכסים דיגיטליים יכולים להיות, בין היתר, ערוצי יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק וכו’.

2. מובהר כי נכס דיגיטלי מורכב ממספר גורמים מרכזיים ביניהם: מכירת מוצרים, שירותים, הכנסות משיווק שותפים והכנסות מפרסום. אך, הוא בעל מספר הבדלים קטנים ומשמעותיים כמו העובדה כי נכס דיגיטלי הוא נכס הנמצא במרחב האינטרנטי.

3. החברה מפעילה אתר איקומרס (קניון אינטרנטי) בשם ״אמוזה שופס״ תחת הדומיין www.amozashops.co.il (להלן: “האתר”). בנוסף לכך היא יוצרת קמפיינים דיגיטליים, אתרים, סרטוני תדמית לקידום עסקים, ועוד שירותים ומוצרים נוספים. כמו כן, החברה מאפשרת ללקוחותיה ללמוד בעזרת קורסים מגוונים איך ליצור נכס דיגיטלי, לתחזק אותו באופן שוטף ולהרוויח ממנו מידי חודש.

4. לצורך הנוחות, קריאת התקנון מונגשת באמצעות כותרות, אך הן משמשות אך ורק לצורך ניווט ומציאת הנדרש בתקנון, ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון. בכל מקרה, בכל סתירה בין כותרת לבין תוכן התקנון – יגבר תוכן התקנון.

5. מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בגוף שני, אך הוא מופנה ומחייב את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים והפעילויות השונות של אמוזה. כמו כן, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד.

6. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הגישה של המשתמש לאתר ולשירותים של אמוזה בכל שלב שהוא, לרבות במקרה בו המשתמש הפר את הוראות תקנון זה ו/או אם נמצא שהמשתמש מנסה לפגוע בפעילותה התקינה של החברה, בעובדיה, בשמה ו/או מכל סיבה אחרת.


• שירותי אמוזה

7. גישה לשירותי אמוזה עשויה להצריך מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון-חכם, טאבלט וכד’). עליך לדאוג כי התוכנות הרלוונטיות לצפייה באתרים ותוכן אתרים, על ידי מפעילים שונים, יותקנו ויעודכנו כנדרש על המכשיר שבאמצעותו אתה מבקש לצרוך את השירותים. החברה אינה מבטיחה שתוכן שירותי אמוזה יהיה זמין ו/או נגיש בכל מכשיר או פלטפורמה.

8. המוצרים אשר יוצעו במסגרת השירותים, עליהם יחול התקנון, יכללו כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר החברה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לעיל להלן: “מוצר”).

9. המידע אשר אליו מתייחסות הוראות תקנון זה (בין אם המידע יוצג על ידי אמוזה ובין אם המידע ימסר על ידך לחברה כאמור בתקנון זה) כולל כל כיתוב ו/או אלמנט חזותי ו/או אלמנט שמע ו/או עיצובם/עיבודם/עריכתם/דרך הצגתם, בכל מדיה דיגיטלית או אחרת, ובכלל זה מלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, הדמיות, דגימות, קבצי קול או וידאו, נתונים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, פורמט, ממשק, תו וכיוצ”ב (לעיל ולהלן: “מידע”). בכל מחלוקת פרשנית ונוכח הקצב המהיר בו חלים שינויים טכנולוגיים, מוסכם כי המונח מידע יפורש באופן הנרחב ביותר ובהתאם לעת הרלוונטית.

10. מפעם לפעם אמוזה עשויה לקיים פעילויות ספציפיות, מסחריות ואחרות בפלטפורמות שונות לרבות בדפים או חלקים של האתר (להלן: “פעילות ספציפית”). לפעילות ספציפית עשויים להיות תנאי שימוש ספציפיים ו/או שונים מהתקנון ו/או המוסיפים על התקנון. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון של פעילות ספציפית של אמוזה – יגברו הוראות התקנון הספציפי.

• קניין רוחני


11. שירותי אמוזה, המוצרים והמידע כוללים קניין רוחני, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים ועוד. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיך האישיים בלבד, באופן סביר ומקובל, הכל בהתאם לתנאי התקנון.

12. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

13. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של החברה בלא אישור מראש ובכתב של החברה.

14. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: “הסימנים”). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.


• שיתופי פעולה ואתרים אחרים
15. חלקים שונים מהמידע הכלול בשירותי אמוזה, מוצגים בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים האחרים”). 

16. זכויות היוצרים וקניין רוחני אחר במידע ו/או בתמונות עשויות להיות שייכות לצדדים שלישיים ובאחריותם בלבד. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים ו/או בערוצי האתר המופעלים על ידי צדדים שלישיים.

17. אם תבחר לגלוש או לעשות שימוש באתרים האחרים אתה תיתן בכך את הסכמתך גם לתקנוני השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. מאחר שאין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם, אזי הנך מסכים שכל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותך בלבד כך שאתה מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

18. בכל מקרה, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או כל מדיה שבאתרים האחרים ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת והכל בהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

19. במסגרת כלים אשר מוטמעים באתר יתכן ותידרש הסכמתך לקבלת הודעות קופצות (Push notification – להלן: “הודעות קופצות”). ככל שתבחר לתת הסכמה כאמור, אזי הסכמתך תחשב משום הסכמה לקבלת הודעות קופצות ו/או אחרות, בכל שעה של היום ובכל מקום שבו תשהה. לתשומת לבך, מתן הסכמה כאמור כוללת גם הסכמה לקבל פרסומות ו/או ידיעות בעלות גוון שיווקי ו/או מסחרי.

20. בכל מקרה, הסכמתך לעשות שימוש בשירותי אמוזה כוללת הסכמה להיחשף לפרסום ו/או תכנים מסחריים ו/או שיווקיים שונים, לרבות באמצעות פרסום באתר ו/או הודעות קופצות ו/או פירסום “באנרים” ו/או כתבות פירסומיות ו/או כתבות בעלות תוכן שיווקי ו/או כל שימוש ו/או פרסום אחר שהחברה תמצא לנכון כגון: pop up, pop under, פירסום קולי, וידאו וכו’ ו/או פרסום בכל דרך אחרת, קיימת או עתידית.

21. עליך לדעת כי ככל שתזין מידע אודותיך ו/או אחר, באפליקציות ו/או באתרים אחרים, ייתכן כי מידע זה יתקבל בידינו מידי צדדים שלישיים מפעילי אותם אתרים ו/או אפליקציות.


• תנאי השימוש במידע המופיע בשירותי אמוזה
22. זכות השימוש במידע ו/או בשירות נתונה לך (המשתמש) בלבד. אתה נדרש לעשות שימוש סביר ומקובל במידע ואתה אינך רשאי להרשות לצד ג’ שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.

23. אתה מתחייב שלא לפרוץ ולא לנטרל כל אמצעי בטיחות או קוד אבטחה, מכל מין וסוג שהוא, נוכחי או עתידי, אשר קיימים בשירותי אמוזה.

24. חל עליך איסור להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לצורך בידוד, סריקה או ליקוט של מידע או תכנים משירותי אמוזה לרבות לצורך יצירת מאגר או אוסף, הצגה או שידור מחדש של המידע, הצגת המידע בתוך מסגרת (Framing), הצגת המידע או תכנים ללא פרסומות או תכנים מסחריים אחרים, קישור המידע או האתר לתוכן אחר, הטמעת מידע (Embedding) וכיוצ”ב.

25. ככל שימסר לך מידע, אתה מתחייב לשמור על המידע ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.


• הגבלת אחריות
26. המידע בשירותים השונים של אמוזה הוא לשימושך כמשתמש בלבד, כמו שהוא (AS IS). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע עשוי להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. חל עליך איסור לעשות שימוש בלתי חוקי במידע, לערוך אותו או לעשות בו שינויים מכל מין וסוג.

27. החברה אינה אחראית לכל שימוש שתעשה במידע ו/או בשירותים ו/או במוצרים ואין בייעוץ שתקבל מאמוזה כדי להקנות לך ו/או למי מטעמך זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות אשר נובעת מהסתכמות ישירה ו/או עקיפה כאמור.

28. בכלל האמור, כל שימוש במידע ו/או בשירותי אמוזה מחייב אותך לבדיקה, ביקורת ואימות עצמאיים, לרבות באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ככל שהדבר נדרש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת לפעול באופן מסוים או להימנע מפעולה באופן מסוים. גם בעניין זה, כל הסתמכות על המידע תהיה באחריותך בלבד.

29. למרות שהחברה משתדלת לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג לך באתר ו/או בשירותי החברה יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. כל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות וביניהן תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו. גם בעניין זה, מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

30. השימוש בשירותי אמוזה עשוי להיות כרוך בשימוש במערכות מחשוב ו/או חומרה ו/או תוכנה ו/או תקשורת ו/או אחרות אשר אינן מאפשרות להבטיח תמיד זמינות ו/או נגישות ו/או אמינות פעולה מירבית. כך גם השימוש בשירותים השונים עשוי לחייב אותך בהתקנת תוספים ו/או אפליקציות ו/או תוכנות ו/או ברכישת חומרה ו/או שירותי תשתית או תקשורת שונים ואחרים. מטעמים אלו ואחרים שירותי אמוזה בכלל והשימוש במידע בפרט עלולים לכלול הפרעות, שיבושים, תקלות וטעויות שונות, אשר יכולים גם לגרום לנזקים שונים. החברה לא תשא בכל אחריות לנזקים כאמור, ככל שיתרחשו.

31. בכלמקרה,החברה,לרבות מנהליה,עובדיה וכל מי מטעמה,לא יהיו אחראים בגין כל נזק,ישיר או עקיף,שיגרם לך ו/או לכל מי שעושה שימוש במידע יחד איתך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש בשירותי אמוזה ו/או במידע ו/או בתוכנו.

32. שירותי אמוזה עשויים לעבור שינויים ושיפורים באופן תדיר. לצורך כך, החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אשר קשור או כרוך באיזה משירותי אמוזה, ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בפעילותיה ואילוציה של החברה, באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

33. הינך מצהיר ומסכים בזאת, כי אמוזה אינה אחראית למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינה אחראית לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות תגובות/דעות/ביקורות/חוות דעת משתמשים אחרים.


• דיוור ישיר ושירותי דיוור
34. שירותי אמוזה כוללים, מפעם לפעם, גם שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר). דיוור שכזה יכלול דיוור כללי ו/או פרסומי, ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי החברה מעת לעת (להלן: “הדיוור”). אמוזה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הדיוור בעצמה או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי הצדדים שלישיים.

35. בהסכמתך להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתך לתקנון זה, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, וכי אתה מסכים במפורש שיישלח לך ע”י החברה דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.

36. אתה תוכל להתנתק מהשירות בכל עת, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע”י פנייה לשירות הלקוחות של האתר. ככל שתבחר להתנתק, תוכך להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה חוזרת לשירות הלקוחות של אמוזה.


• רכישת שירותים ומוצרים
37. שירותי אמוזה עשויים לכלול מכירת שירותים או מוצרים שונים. ככל שתבחר לרכוש שירותים או מוצרים כאמור, תידרש למסור לחברה פרטים שונים כתנאי לביצוע העסקה, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/ קבלה. הפרטים ישמרו במאגר המידע של החברה. הנך מתחייב שכל הפרטים שתמסור כאמור יהיו נכונים ומדויקים, הן לצורך קבלת המוצר או השירות הרלוונטי והן לצורך יצירת קשר עמך או זיהוי שלך.

38. לאחר מסירת הפרטים כאמור, אתה תופנה לעיתים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, אשר לאחריו תקבל הודעת אישור על ביצוע הזמנתך (להלן: “מסמך פרטי העסקה”). מסמך פרטי העסקה יכלול את מספר ההזמנה וניתן יהיה להדפיסו. עליך לשמור את מספר ההזמנה לכל טיפול ו/או בקשה ו/או תלונה ו/או בירור ככל שיעלה בנוגע להזמנה. תיעוד מספר ההזמנה אינו באחריות החברה והיא אינה מתחייבת לנהל רישום או מעקב אחר מספר ההזמנה. החברה לא תוכל לטפל בכל עניין בקשר עם הזמנה שבוצעה ללא מספר ההזמנה.

39. אלא אם נקבע במפורש אחרת, רכישת המוצר או השירות תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. במקרה כזה לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי, וכל עוד לא נקבע אחרת – תשלום התמורה יבוצע בתשלום אחד בלבד.

40. רכישה באמצעות כרטיס אשראי תעשה על ידי אדם בן 18 שנים ומעלה או תאגיד מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, למעט כרטיס אשראי מסוג דיינרס. בשימוש בכרטיס האשראי הנך מצהיר כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף ואתה מורשה עפ”י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור.

41. אספקת המוצר או השירות, לפי הענין, תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

42. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מלחמות או פעילות לחימה, מגפות, סגרים חלקיים, אזוריים או מלאים וכד’.

43. ביטול, רכישה והחזרת מוצרים או שירותים שנרכשו הינה אפשרית בהודעה מראש ובכתב של 14 ימים לאחר תחילת השימוש במוצרי/שירותי החברה (בכפוף לתשלום של 5% עמלה מגובה הרכישה). להסרת ספקות, מובהר כי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לא חל על מוצרי/שירותי אמוזה מכל סוג ומין שהוא.

44. החברה תהיה זכאית להפסיק כל שירות שרכשת, ככל שקיים חוב שלך לחברה בגין איזה משירותי אמוזה.


• הוראות כלליות

45. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש בשירותי אמוזה מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

46. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה. אתה מצהיר בזאת כי אתה מודע לתקנון זה, כי קראת את כל הוראותיו ואתה מסכים להן, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

47. אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימושך בשירותי אמוזה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

48. אתה מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד יצירה העוולה ו/או תחילת הפרסום הרלוונטי, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

49. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

50. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

51. לפניות בנושא נגישות האתר ניתן ורצוי לפנות אלינו בדואר האלקטרוני המופיע בטופס “יצירת קשר” באתר.

קטגוריות זמינות

עמודי האתר

נרשמים ומרוויחים

---

קבלו את המבצעים שלנו ישירות למייל שלכם

על ידי הזנת הדוא”ל שלך אתה מסכים לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות שלנו.

דילוג לתוכן